مهارت های زندگی

تا حالا مستقل زندگی کردی ؟!

تا حالا برای خوشحالی پدرت کفششون رو واکس زدی ؟!

تا حالا به جای مادرت یه شب آشپزی کردی ؟!

چقدراز پارگی لباسهات یا افتادن دگمه ها رو خودت دوختی؟!

چقدر از لباسهات رو خودت شستی ؟! چقدر……؟!

حالا بیا باهم زندگی کنیم . . .