کشاورزی و دامپروری

آشنایی با مراحل و روشهای مختلف کاشت، داشت و برداشت گیاهان و نگهداری و پرورش دام و طیور.