media

شناخت فایل‌های صدا و تصویر و قالب‌های مختلف آن‌ها، همچنین ضبط، تصحیح و تنظیم فایل‌های صدا، کار بر روی فیلم‌ها، بریدن و ایجاد جلوه‌های ویژه بر روی آن‌ها باکمک نرم‌افزارهای متن باز و بسیار قوی Audacity ، Blender ، HandBrake ، Aegisub تدریس می‌شوند.