نمایش

تمرین توانمندی و کسب مهارت در کنترل اعضای بدن و تن صدا، بازی­ های نمایشی، توانایی ایفای نقش در حالت­ های مختلف، و نیز آماده کردن یک نمایش برای اجرا در برنامه­ های مدرسه­ ای.