الکترومکانیک مقدماتی

فراگیری اصول کاری روبات ها و ساخت اجزای یک روبات فوتبالیست.