والیبال

ورزش والیبال شامل حرکات جسمانی بالا و کنترل توپ با دست است. در این کلاس ضمن آموزش ابعاد زمین والیبال و قواعد و چاچوب این ورزش و نیز آموزش مهارت های پایه و تسلط روی توپ، بعضی از تکنیک های این ورزش مانند آبشار، دفاع روی تور، ساعد، پنحه، اسپک، سرویس و … در تمارین سرعتی و قدرتی آموزش داده می شود و توانایی دانش آموزان از لحاظ آمادگی های جسمی و فکری ارتقا پیدا می کند.