آناتومی و تشریح اندام

آشنایی با دستگاه ها و اندام داخلی جانوران، شناخت تجهیزات دقیق تشریح و تشریح عملی چند عضو.