چالش ها و مسابقات علمی

در این کلاس دانش آموزان به صورت گروهی برخی از فعالیت ها(مانند ساخت موشک آبی،راکتور بیوگاز،خودرو خورشیدی و …) را در جلساتی به انجام رسانده و در جلسات بعد با گروه های دیگر به مسابقه می گذارند.

فعالیت های ذکر شده متنوع بوده و در زمینه های فیزیک، شیمی، زمین شناسی، زیست شناسی و نجوم می باشد.