زیست‌شناسی Posts

سل‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ عفونت‌ باکتریایی‌ مسری‌ حاد یا مزمن‌ که‌ بطور اولیه‌ ریه ها را درگیر می‌کند

۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / میکروب‌شناسی
۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی
۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی

?What is angina

آنژین قلبی احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه می باشدو زمانی رخ می دهد که قلب شما اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت نمی کند.

باکتری‌ها موجودات بسیار کوچکی هستند، اما مانند هر موجود زنده دیگری محدودیت هایی دارند که یکی از این محدودیت‌ها، برف و یخ‌های قطبی است.

۱۳۹۷-۱۱-۰۳ / / زیست‌شناسی