۵ راز نویسندگی خلّاق از نویسندگان بزرگ ۴

۴ – جان استاین‌بک:

به یک صفحه در روز بسنده کنید: این ایده را که قرار است داستان را به پایان برسانید کنار بگذارید. ۴۰۰ صفحه نوشتن یکباره را بی‌خیال شوید و روزی یک صفحه بنویسید. این به دردتان می‌خورد.

پاسخ دهید